TheNBP Factory

La competència és un benefici per al conjunt de la societat. ©Shutterstock

La competència, un benefici per a tots

L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) celebra el 29 de juny una jornada sobre els reptes de la política de competència en l’actual context econòmic

La competència és un benefici per als ciutadans, per a les empreses, per al sector públic i, per tant, per al conjunt de la societat. Com destaca la Comissió Europea, la competència fomenta l’activitat empresarial i l’eficiència, i impulsa les empreses a oferir un ventall més ampli de productes als millors preus i amb la major qualitat possibles.

Per aquests motius, la política de competència, mitjançant la lluita contra els comportaments anticompetitius, el control de les adquisicions i fusions entre empreses, la supervisió dels ajuts d’estat i la proposta de modificacions normatives, promou que les empreses competeixin de manera justa.  A més, els ciutadans també poden contribuir a la competència quan comparen els preus, les condicions i les característiques dels béns i serveis, i escullen l’opció més convenient, o quan denuncien comportaments anticompetitius.

Des del punt de vista dels consumidors, la competència suposa una millor qualitat i preu de productes i serveis així com major varietat i innovació

Quan en un mercat hi ha competència, les empreses rivalitzen entre elles i ofereixen productes més barats, més variats i de més qualitat. Per contra, quan en un mercat no hi ha prou competència, els consumidors solen tenir menys opcions entre les quals escollir.

D’altra banda, la competència fomenta l’activitat empresarial i l’eficiència, i porta a les empreses a oferir un ventall més ampli de productes amb els millors preus i qualitats possibles. En un entorn competitiu, les empreses inverteixen en recerca i desenvolupament i innoven, el que comporta un augment de la varietat i una millora de la qualitat dels productes o serveis.

La competència beneficia a les empreses, perquè les obliga a esforçar-se per donar la seva millor versió. La competitivitat incentiva les empreses a invertir per innovar i millor, per a competir en les millors condicions en els mercats internacionals.

Finalment, el sector públic també és un consumidor dels productes i els serveis que ofereixen les empreses i, per tant, també es veu beneficiat de la competència.

El principal benefici de la competència es produeix a través de la compra pública. És a dir, quan el sector públic adquireix béns i serveis, la competència entre les empreses fa que aquests productes siguin més barats, variats i de major qualitat. Això permet destinar aquest estalvi a altres necessitats. En definitiva, doncs, permet un ús més eficient dels recursos del pressupost públic, fet que redunda en benefici de tots.

Les funcions de l’ACCO en l’economia

A Catalunya, qui vetlla per promoure la lliure competència i la transparència en els mercats és l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO). L’ACCO és un organisme de la Generalitat de Catalunya de caràcter independent, regulat per la Llei 1/2009, del 12 de febrer. Per a complir amb el seu objectiu, l’ACCO té dues grans funcions: la defensa de la competència i la promoció de la competència.

En l’àmbit de la defensa de la competència, l’ACCO, quan té coneixement d’una possible conducta anticompetitiva, duu a terme actuacions per comprovar la seva existència i, si escau, imposa sancions. Aquesta funció inclou investigacions per detectar comportaments anticompetitius.

En aquest sentit, cal precisar que a l’ACCO li corresponen els expedients de les activitats econòmiques que s’exerceixen principalment a Catalunya. Així doncs, en funció dels llocs afectats per la conducta anticompetitiva, el cas pot ser de l’ACCO, de la CNMC o de la Direcció General de Competència de la Comissió Europea. En tot cas, l’ACCO col·labora amb les altres autoritats de competència.

Quant a la promoció de la competència, l’ACCO realitza estudis de sectors i mercats, i analitza la regulació i l’actuació de les administracions públiques. Com a resultat d’aquestes activitats, recomana canvis de la regulació a les autoritats i difon la cultura de la competència entre empreses, entitats públiques, el món acadèmic, mitjans de comunicació, consumidors, etc.

Presentació d’un nou document

El proper 29 de juny l’ACCO celebrarà una jornada, al Palau Robert de Barcelona, en què presentarà un document que explica els beneficis de la competència. Aquest document divulgatiu, que vol apropar la política de competència i l’ACCO a la ciutadania, explica aspectes bàsics de la competència i què és i què fa l’ACCO.

A la jornada també es reflexionarà al voltant dels reptes de la política de competència en el context econòmic actual. Per aquest debat es comptarà amb la participació d’Andreu Mas-Colell, catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra, i d’Oriol Amat, rector de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i serà moderat per Esther Vera i Garcia, directora del diari ARA.

Per a més informació, podeu consultar el web acco.gencat.cat