Reflexions i mirades: Carrer de Montcada

Aquest epígraf conté mirades i reflexions de llarg abast. Nissaga de magnats que obrí el carrer. Assoliren un paper preeminent a la meitat del segle XI i esdevingueren la primera potència del país. La fundació del monestir de Santes Creus marcà el moment culminant de la família. Ocuparen la major part dels càrrecs clau del país. En el període de màxima esplendor de la família, Guillem Ramon de Montcada fou nomenat regent durant la minoritat d’Alfons II.