Port de Barcelona
Vista aèria de contenidors al Port de Barcelona.

La triple aposta del Port de Barcelona per la sostenibilitat

La institució planteja un model pioner per fomentar la sostenibilitat en la seva activitat, a través de tres mirades, que es retroalimenten: l’econòmica, la social i la mediambiental. “La nostra aportació econòmica no s’entendria sense fer una aportació de valor al nostre entorn tant pel que fa a l’àmbit social com el mediambiental”, defensa la seva presidenta, Mercè Conesa.

El Port de Barcelona treballa des de fa anys per millorar la sostenibilitat de la infraestructura, però ho fa amb un plantejament polièdric, que es basa en diferents potes. Concretament, té en compte la dimensió econòmica, social i mediambiental de la seva operativa, garantint que el seu desenvolupament repercuteix positivament a Barcelona i els seus ciutadans.

Això es tradueix en generar valor en termes d’eficiència econòmica, millorant la competitivitat de les empreses que treballen en l’àmbit portuari i facilitant la seva internacionalització. Però també suposa plantejar iniciatives que permetin reduir les emissions de CO2 i altres contaminants, i fomentar bones pràctiques laborals i obrir-se a la ciutat.

“La nostra mirada sempre està posada en aquests tres àmbits perquè creiem que la nostra aportació econòmica no s’entendria sense fer una aportació de valor al nostre entorn tant pel que fa a l’àmbit social com el mediambiental”, exposa la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa. “Una aportació a tres nivells que genera, de manera col·lectiva, la comunitat portuària, amb tota la diversitat d’actors i de perfils professionals que integra”, afegeix.

“Una aportació a tres nivells que genera, de manera col·lectiva, la comunitat portuària, amb tota la diversitat d’actors i de perfils professionals que integra”, defensa Conesa

Aquesta aposta del Port es tracta d’un model pioner, que troba els seus orígens al Pla de Sostenibilitat Sectorial que es va engegar el 2016, amb la voluntat de donar resposta als objectius de sostenibilitat fixats al III Pla Estratègic. Actualment, més de 80 empreses s’han sumat al Pla de Sostenibilitat Sectorial, que també posa el focus en reptes mundials, com la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

“Aquest pla és únic a nivell mundial en l’àmbit portuari perquè parteix de la premissa que, per treballar envers un desenvolupament sostenible i respondre a les expectatives dels heterogenis grups d’interès que té el Port, és imprescindible donar una resposta col·lectiva de tota la comunitat portuària”, assenyala la presidenta.

Sostenibilitat econòmica

Un exemple de l’estratègia per fomentar la sostenibilitat econòmica des del Port és l’Efficiency Network, la marca de qualitat dels operadors especialitzats en mercaderia contenitzada que hi treballen. A través de la millora de processos, no només aporta valor a les empreses certificades, sinó que també aconsegueix que el nivell de qualitat, eficiència i competitivitat propi de la infraestructura es traslladi al conjunt de la cadena logística. En conseqüència, també ho fa per a l’economia local.

Així mateix, l’Efficiency Network també impacta positivament en el desenvolupament dels professionals vinculats a les empreses certificades a través de la formació periòdica. Això incideix en un altre aspecte de la sostenibilitat que busca el Port, la social.

L’Efficiency Network, la marca de qualitat dels operadors especialitzats en mercaderia contenitzada, és un bon exemple d’iniciativa per fomentar la sostenibilitat econòmica al Port

Més enllà d’aquesta marca de qualitat, per tal de potenciar la sostenibilitat econòmica, la institució presidida per Conesa també treballa per afavorir la creació de nous negocis i incrementar el Valor Afegit Brut (VAB) de l’entorn. Així mateix, potencia l’atracció d’inversió internacional, amb projectes com Barcelona China’s European Logistics Center que, en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i Catalonia Trade & Investment, dóna suport a les empreses xineses que volen instal·lar-se a la capital catalana i convertir-la en el seu centre d’operacions amb Europa, la Mediterrània i Àfrica.

El Port té diversos projectes de futur per incrementar la seva sostenibilitat econòmica, com la inversió en tecnologia que està realitzant per convertir-se en un smart port capdavanter. “Comptem amb un teixit empresarial de primer nivell mundial, cada vegada més internacionalitzat i més exigent en la seva demanda de serveis portuaris eficients, i això ens ajudarà a continuar millorant”, subratlla la presidenta.

Contenidors Port de Barcelona
Vaixell carregat de contenidors. © Port de Barcelona

Sostenibilitat social

El Port també s’encarrega de posar a les persones al centre. És per això que té com a objectiu generar ocupació de qualitat i diversificada, en un ambient saludable i segur per a tots. Aquesta estratègia s’orienta cap a dos grans col·lectius principals: els treballadors de la institució i la ciutadania del seu entorn.

En aquesta infraestructura barcelonina hi treballen un total de 37.000 empleats. Amb la voluntat de seguir creixent, el Port es focalitza a promoure la formació que les empreses necessiten i fomentar l’emprenedoria i nous sectors emergents, com l’economia blava. Per fomentar aquest nou àmbit econòmic, la institució ha signat un acord amb l’Ajuntament de Barcelona, que servirà per impulsar una estratègia de col·laboració que permeti compartir projectes, fomentar el talent i promocionar la ciutat com a referent d’economia blava.

Així mateix, destaca el gran acord estratègic tancat recentment per afavorir l’FP de qualitat i l’atracció de talent al món portuari i logístic, que ha aconseguit aglutinar a una àmplia representació del sector empresarial, institucions i món acadèmic. Aquest acord busca fomentar la formació continuada, promoure l’acreditació de les competències professionals adquirides, atendre els requeriments del mercat laboral i les necessitats de les empreses, entre altres.

En aquesta infraestructura barcelonina hi treballen un total de 37.000 empleats i el Port té la voluntat de seguir creixent, a través d’impulsar la formació i fomentar l’emprenedoria

Tot això, sempre volent fomentar la igualtat d’oportunitats. En primer lloc, la institució liderada per Conesa té molt present la necessària integració de les persones amb discapacitat i amb risc d’exclusió social, i preveu augmentar en un 50% la plantilla de la Fundació Cares, dedicada a afavorir la integració sociolaboral d’aquests col·lectius vulnerables. També aborda la qüestió de la igualtat d’oportunitats des d’una perspectiva de gènere, amb objectius com incrementar la presència de dones als òrgans directius de les diferents associacions i entitats portuàries, i l’elaboració d’un nou Pla d’Igualtat.

Així mateix, la dimensió social de la sostenibilitat inclou una integració més gran del Port amb l’entorn urbà i metropolità, fent-lo més atractiu i permeable a la ciutadania. Per exemple, es treballa per crear més de 40 hectàrees de zones verdes enllaçant el parc agrari del Llobregat amb la muntanya de Montjuïc, amb una inversió de gairebé 24 milions d’euros.

Vistes Port de Barcelona
La infraestructura vol apropar-se als barcelonins. © Port de Barcelona

Sostenibilitat mediambiental

La infraestructura treballa des de fa molts anys per reduir el seu impacte mediambiental en la ciutat i els seus habitants, el que provoca a través de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants. Concretament, la primera acció va ser l’any 1996, quan es van instal·lar les primeres estacions meteorològiques i per mesurar partícules. Tres anys més tard, ja van començar a funcionar les primeres unitats per mesurar gasos contaminants.

El Port té el compromís de reduir des d’ara i fins a l’any 2030 més del 50% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de l’activitat portuària. Tot això per arribar a l’any 2050 sent un port neutre en emissions, tot i que la institució farà tot el possible per avançar aquesta data.

Una de les principals vies per aconseguir aquesta fita és el Pla d’Electrificació dels Molls, que permetrà que els vaixells es connectin a la xarxa elèctrica general un cop atraquin als molls, utilitzant energia neta amb certificació d’origen 100% renovable. L’electrificació dels principals molls del Port permetrà eliminar unes 100.000 tones anuals de gasos d’efecte hivernacle o CO2, així com la reducció significativa d’emissions d’altres partícules que afecten la qualitat de l’aire, com són els NOx, SOx i les partícules (PM).

Pla Electrificació Molls Port de Barcelona
Esquema del Pla d’Electrificació dels Molls. © Port de Barcelona

Amb una inversió de gairebé 90 milions d’euros, el pla ja està en marxa, amb l’anunci de Red Eléctrica de l’inici de la construcció de la nova Subestació Ronda Litoral, que es connectarà amb el Port. “És una excel·lent notícia”, valora Conesa. La nova subestació de 220 kV estarà ubicada molt a prop del Moll Príncep d’Espanya, en la banda sud de la Ronda Litoral. Des d’aquesta subestació de Red Eléctrica, s’alimentarà una nova subestació al Port de Barcelona a través d’un cable subterrani d’alta tensió, fent possible el desenvolupament d’una xarxa de mitja tensió al recinte portuari per atendre les noves necessitats de consum elèctric.

Més enllà de l’electrificació dels molls, la institució treballa en altres projectes per reduir el seu impacte mediambiental, com un pla de de generació d’energies renovables. El Port va començar l’any 2005 a fer els primers projectes sobre aquesta darrera qüestió, amb la instal·lació de cobertes fotovoltaiques a la ZAL. Aquest procés d’implantació ara s’està accelerant: es vol iniciar en breu els treballs amb terminals i instal·lacions concessionàries per instal·lar els panells fotovoltaics a cobertes. La generació d’energies renovables està estretament lligada a la nova xarxa elèctrica per connectar els vaixells.